Privacy statement Happy Feelings

PRIVACY STATEMENT HAPPY GROUP B.V.

Happy Group B.V. is een organisatie welke meerdere events (de “EVENTS”)  organiseert, waaronder, maar niet uitsluitend, Happy Feelings, NMNH, Vrienden Van, FLEX werken, Circular en Cirque du Zoleip, (“Happy Group B.V.”), welke gevestigd is aan de Veemarkt 212F, 1019 DG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76727300. Indien u zich aanmeldt bij een van de events van Happy Group B.V., dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheerd onder verantwoordelijkheid van Happy Group B.V..

 

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor Happy Group B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Happy Group B.V. is onder de namen van de verschillende EVENTS verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u door koop van een ticket voor het event dan wel middels de website www.happygroup.nl of onderliggende websites per concept (de “Website”) dan wel op een andere manier aan Happy Group B.V. 

worden verstrekt. Dit houdt in dat Happy Group B.V. de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de AVG.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

 

Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website, een ticket koopt van de EVENTS en/of zich bij Happy Group B.V. middels de Website aanmeldt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Happy Group B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens die benodigd zijn voor onderstaande doelen.

 

Uw persoonsgegevens zijn nodig om:

 • het door u gekochte ticket te kunnen verstrekken;

 • u te kunnen identificeren op ons Festival;

 • uw leeftijd te controleren (alleen 18+ is welkom)

 • doelgroepanalyses uit te voeren ten behoeve van logistieke regelgeving van evenementen;

 • contact met u op te nemen om u te informeren over de EVENTS;

 • per SMS een bericht aan u toe te sturen voor marketingdoeleinden

 • u te informeren over andere door Happy Group B.V. georganiseerde evenementen.

 

 

Daarnaast gebruikt Happy Group B.V. uw persoonsgegevens voor promotionele activiteiten als:

 • Het uitsturen van nieuwsbrieven;
 • Gepersonaliseerd aanbod van online advertenties op sociale kanalen als Facebook / Instagram / Snapchat / Vero / Whats app;

 • Gepersonaliseerd aanbod van online-advertenties via Google d.m.v. bannering en search engine optimization;

 • bezoekersonderzoeken.

 

De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) vastleggen zijn de volgende gegevens:

 

 • Voornaam + achternaam

 • Mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geslacht

 • Adres en woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 

Indien u zich aanmeldt op de Website kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door Happy Group B.V. dan wel door Happy Group B.V. ingeschakelde verwerker (zie verder onder ‘uitwisseling persoonsgegevens’). Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Happy Group B.V..

 

Indien u geen prijs stelt op informatie over de EVENTS dan wel Happy Group B.V., kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt. U kunt ook een mail sturen naar info@happygroup.nl

 

 

Derde partijen

 

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, dit doen wij omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;

 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren (zoals voor events die we samen met derde partijen organiseren);

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De volgende derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens op ons verzoek verwerken:

 • Onze ICT-dienstverleners;

 • On- en offline post- en verzenddiensten (zoals voor onze nieuwsbrief en je tickets);

 • Betaaldienstverleners;

 • Cookiedienstverleners;

 • Partners (partijen die samen met ons events organiseren);

 • Onze partner voor ticketbestellingen (YourTicketProvider);

 • Onze partner voor marketing tools (Boest B.V.);

 • Fotografen en filmmakers (die aanwezig zijn op onze events);

 • Andere entiteiten binnen onze groep (voor administratieve doeleinden of advertenties via cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven);

 

Wij hebben met alle bovengenoemde partijen afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Voor zover noodzakelijk, zullen wij jou voor het delen van data met derde partijen ook altijd vragen om toestemming.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

 

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag Happy Group B.V. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Happy Group B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst. Door middel van aanmelding bij de Website geeft u expliciet toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden;

 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Happy Group B.V., waarbij Happy Group B.V. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

  • het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen;

  • het verzorgen en verbeteren van de Website, waarbij Happy Group B.V. door het bezoek aan onze Website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Happy Group B.V. daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

Website en Cookies

 

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

 

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

 

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

 

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Happy Group B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Happy Group B.V. heeft fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Happy Group B.V.:

 

Happy Group B.V. kan uw (persoons-)gegevens gebruiken voor de promotie van diverse evenementen die door Happy Group B.V. worden georganiseerd. Happy Group B.V. ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten.

2.     Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Happy Group B.V.:

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat Happy Group B.V. persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen Happy Group B.V. en deze derde partij waarbij een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer Happy Group B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 

3.     Geen commercieel gebruik:

 

Happy Group B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

 

Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Happy Group B.V. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan alsmede het toegang tot de events ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

 

Happy Group B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaar tenzij langer nodig is indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

 

Happy Group B.V.

o.v.v. Privacy Zaken

Veemarkt 212 F (1019 DG) Amsterdam

 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

 

Happy Group B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

 

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met info@happygroup.nl